Regler for booking av gruppetimer

Vi oppdaterer våre booking-regler fra og med mandag 25. september 2023. Disse endringene vil være med på å gjøre booking-prosessen tydeligere og enklere for medlemmer ved Kraft. Dette er de nye reglene. 

You can find information in English further down on this page.

For booking av gruppetimer gjelder følgende regler

  • Bookingen åpner 72 timer før timen starter.
  • Booking kan foretas inntil 1 minutt før timen starter.
  • Man må bekrefte oppmøte senest 10 minutter før timen starter for å unngå at noen andre tar plassen din på timen.
  • Man må avbestille reserverte timer senest 6 timer før gruppetimen starter, for å unngå å få en ikke-møtt.
  • Hvis man har 3 eller flere ikke møtt i løpet av de 30 siste dagene, vil man ikke kunne benytte booking i appen.
  • Det er kun mulig å booke maksimalt 2 gruppetimer per dag.
  • For enkelte medlemskap/gruppetimer kan egne regler gjelde. 

   Slik booker du gruppetimer:

   Booking av gruppetimer gjøres i appen Membro, samme app som kan benyttes til mobil adgangskontroll. Last den ned fra app store (iPhone) her eller fra play store (Android) her.

   Du logger inn ved å oppgi samme telefonnummer som ved innmelding på Kraft, og velger neste for å få tilsendt en engangskode på SMS.

   Gå deretter inn på timeplan og trykk deg inn på ønsket dag og finn gruppetimen du ønsker å delta på. Trykk deg inn på gruppetimen og velg deretter book time.

   Husk alltid å bekrefte ditt oppmøte på gruppetimen. Les mer om dette lengre ned på siden.

   Slik avbestiller du en gruppetime:

   Gå inn på gruppetimen du er påmeldt og velg avbestill time.

   Man må avbestille reserverte timer senest 6 timer før timen starter, for å unngå å få en ikke-møtt.

   Hvis du finner ut at du ikke kan delta på en gruppetime i løpet av denne 6-timers perioden, setter vi likevel stor pris på om du melder seg av timen, slik at andre medlemmer vil få muligheten til å benytte seg av din plass.

   Slik bekrefter du oppmøte på en gruppetime:

   Oppmøte kan bekreftes fra og med 90 minutter før timestart.

   Hvis du benytter mobil adgangskontroll bekrefter du oppmøte på gruppetimen i appen. Åpne portene med mobil adgangskontroll, gå inn på gruppetimen og velg bekreft oppmøte.

   Hvis du benytter medlemskort, registerer du kortet ditt på terminalene i resepsjonen og bekrefter oppmøte der.

   Husk at du må bekrefte oppmøte senest 10 minutter før timen starter for å unngå at noen andre kan ta plassen din på timen.

   Ledig kapasitet/venteliste

   Tallet du ser ved siden av gruppetimen viser hvor mange ledige plasser det er på denne gruppetimen. Det er ikke lengre mulig å sette seg på venteliste på en full time, men man kan fortløpende melde seg på timen hvis det blir ledig kapasitet.

   10 minutter før gruppetimen starter, vil alle plasser som ikke har bekreftet oppmøte bli frigjort for booking igjen. Da er det førstemann til mølla for å booke og/eller bekrefte oppmøte for å få plass på timen.

   Ønsker du å delta på en gruppetime, men timen har vært fullbooket, kan du satse på å ta en ledig plass 10 minutter før timen starter.

   Ikke-møtt

   Ved 3 eller flere ikke-møtt i løpet av de 30 siste dagene, vil man ikke kunne benytte booking i appen. Du vil fortsatt ha mulighet til å booke gruppetimer på terminalene i resepsjonen. Hvis du benytter mobil adgangskontroll, kan du logge inn på terminalen ved å trykke på glemt kort og logge inn med fødselsdato og telefonnummer.

   Du får en ikke-møtt hvis:

   • du ikke møte på gruppetime du har booket plass på.
   • du avbestiller en gruppetime senere enn 6 timer før timen starter.
   • du ikke har bekreftet oppmøte 10 minutter før timen starter. I disse 10 minuttene kan du endre ikke-møtt til møtt ved å bekrefte ditt oppmøte, men hvis noen andre tar din plass og timen blir full, vil du få en ikke-møtt.


   Rules for booking classes

   We our updating our booking rules with immediate effect from Monday the 25th of September. These changes will make the process quicker and easier for Kraft members.

   The following rules apply when booking classes

   • Bookings open 72 hours before the class starts
   • Bookings can be made up until 1 minute before the class starts
   • You must confirm your attendance, at the latest 10 minutes before the class starts. If not, you may lose your spot in the class.
   • If you want to cancel a booked class, this must be done at the latest 6 hours before the class starts. Otherwise, you will receive a no-show penalty.
   • If you have 3 no-show penalties within a 30-day period, you won’t be able to book classes in the app.
   • It is only possible to book 2 fitness classes per day
   • For certain membership types/fitness classes, separate rules apply

   How to book classes

   Booking for all fitness classes can be done via an app called Membro, the same app that can be used to gain access to the doors at Kraft. You can download Membro from the App store (iPhone) or Google Play store (Android).

   You log in with the same telephone number linked to your Kraft membership, then click next. You will then receive a one-time code via SMS.

   Proceed thereafter into the calendar, chose the date you want to train, and find the class you want to participate in. Click on the class and finally, book time.

   Remember to always confirm your attendance before the class starts. Read more about this further down the page.

   How to cancel classes

   Open Membro, find the class you are registered on and chose cancel/avbestille time

   You must cancel a booked class at the latest 6 hours before the class starts, otherwise you will receive a non-attendance penalty.

   If something occurs during that 6-hour period that means you know that you can’t attend the class, we appreciate it if you can remove your place on the class, so that other members have the possibility to book the available slot.

   How to confirm attendance for classes

   Attendance can be confirmed from 90 minutes before the class starts.

   If you are using your mobile to gain access to Kraft, you can confirm your attendance in the app. Open the entry gate with the mobile access, go into the fitness class and chose confirm attendance/bekreft oppmøte.

   If you are using a physical membership card, you can register your attendance on the terminals in reception.

   It is important to remember to confirm your attendance at the latest 10 minutes before the class starts, otherwise someone else can take your spot.

   Availability/waiting-list

   The number you can see at the side of the fitness class shows how many available spaces there are. It is no longer possible to place yourself on a waiting list if the class you want to participate in is full. However, you can sign up for that class if a space suddenly becomes available.

   10 minutes before the class starts, all slots booked by members who have not confirmed their attendance will be available to book again. In this case, it is first-come first-served as to who books/confirms their attendance.

   If you wanted to participate in a fitness class, however there were no available slots, it is likely that a free slot will open 10 minutes before the start time.

   Non-Attendance

   With 3 or more no-shows in the space of 30 days, you lose the possibility to book fitness classes via the app. However, you will still have the possibility to make bookings on the terminals in reception. If you are using your mobile to gain access to Kraft, you can log in on the terminals by clicking glemt kort and log in with your date of birth and telephone number

   You receive a no-show penalty if:

   • You reserve a slot on a fitness class and don’t attend
   • You cancel your slot less than 6 hours in advance
   • You don’t confirm your attendance more than 10 minutes before the class starts. In these 10 minutes you can change a non-attendance to Attendance, but if someone else has taken your slot and the class is then full, you will receive a no-show penalty